میز پارتیشن دار ,میز کارگروهی

میز گارگروهی

میز های کارگروهی یا همان وورک استیشن

میز پارتیشن دار ,کارگروهی بهترین گزینه برای تفکیک بهینه فضا

ترکیب پارتیشن اداری با میزهای اداری = میز کارگروهی

.

 

 

 

میز پارتیشن دار ایستگاه کاری مدل 902
میز پارتیشن دار ایستگاه کاری مدل 901
میز پارتیشن دار ایستگاه کاری مدل 903
میز پارتیشن دار ایستگاه کاری مدل 904
میز پارتیشن دار ایستگاه کاری مدل 905

میز وورک استیشن با پارتیشن کوتاه 002
میز وورک استیشن با پارتیشن کوتاه 001
میز وورک استیشن با پارتیشن کوتاه 004
میز وورک استیشن با پارتیشن کوتاه 003
میز وورک استیشن با پارتیشن کوتاه 005
میز وورک استیشن با پارتیشن کوتاه 008
میز وورک استیشن با پارتیشن کوتاه 011
میز وورک استیشن با پارتیشن کوتاه 012
میز کامپیوتر پارتیشن دار

میز پارتیشن دار وورک استیشن مدل 43
میز پارتیشن دار وورک استیشن مدل 45

 

 

 

 

 

 

 

 میز کارگروهی آی دکور ایران

workstation desk

office desk

این گونه طراحی های مناسب برای شرکت ها و موسساتی می باشد که نیروی انسانی آنها از فضای اداری آنها بیشتر است

میز های پارتیشن دار یا میز کارگروهی